donderdag 27 jan 2022
Share to Facebook 
Verhuizingen

Verhuizingen

Katwijk Express is een bekend Verhuisbedrijf. Dit houdt in dat wij voldoen ervaring hebben aan een goed vakmanschap, schone en veilige verhuiswagens, gekwalificeerde hulpmaterialen en gereedschap, en vakbekwaam personeel. ...

Speciaal vervoer

Speciaal vervoer

Ook op het gebied van speciaal vervoer hebben wij ruime ervaring; wij nemen alle voorzorgmaatregelen en gaan met de beste zorg voor uw kostbare eigendommen om. Bijvoorbeeld wordt uw schilderij in een speciale krat ingepakt....

Koeriersdienst

Koeriersdienst

Een envelop van uw bureau naar de andere kant van de straat, of uw hele bureau naar de andere kant van het land. Alles kan en altijd beschikbaar... ...

1. Bij het niet nakomen van de op grond van artikel 9 op hem rustende verplichtingen is Katwijk Express aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Dit tenzij het niet- nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die Katwijk Express niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk Katwijk Express de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Voor de vaststelling van de omvang van de materiële schade bij schade aan of verlies van verhuisgoed(eren) wordt mede in aanmerking genomen hetgeen bepaald is in artikel 4 lid 3. In geval van vertragingsschade is Katwijk Express niet aansprakelijk voor schade die de verhuisprijs te boven gaat; de omvang van de vertragingsschade moet door de klant worden aangetoond.

2. Katwijk Express kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op:
 • de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt; 
 • de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant te 
zijner beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt zich bevindt 
 • de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen, of voor het gebruik van een verhuislift; 
 • enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor risico van de klant komen, aan de verhuisgoederen aangebrachte schade. 

3. Als Katwijk Express de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is hij voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk, tenzij dit niet-nakomen het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden: 
 • het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe uit eigen beweging ter beschikking gesteld; 
 • het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of derden die door hem zijn gevraagd mee te helpen bij de verhuizing; 
 • de keuze door de klant - hoewel Katwijk Express hem een andere mogelijkheid aan de hand deed - van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is; 
 • de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor Katwijk Express, indien hij conform artikel 8 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen; 
 • de aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals: lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel 
 • uitmakende goederen, het afsterven van planten; het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en verzamelingen, tenzij de klant deze zaken voor het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan Katwijk Express heeft overhandigd;
 • het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische en mechanische apparatuur.

4. Wanneer Katwijk Express bewijst dat het niet nakomen van de op hem op grond van de in artikel 9 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer der hiervoor in dit lid 3 genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs.

5. De Katwijk Express is aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat uitdrukkelijk bekend was of had behoren te zijn.

6. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, dan wel voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is de Katwijk Express gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in een daarvoor geschikte bergplaats. Hij is verplicht de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen onder bijvoeging van de AVBV 2006.

7. Katwijk Express is onverminderd de werking van dit artikel niet aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door het niet nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 9 van deze voorwaarden.

Katwijk Express

 • Wij handelen volgens de regels van het RIVM voor uw en onze gezondheid
  Heeft u hier vragen over neem gerust contact met ons op.
 • Bent u benieuwd naar onze tarieven ?
 • Heeft u een project waarvoor u het vervoer wilt regelen ?
 • U bent bij ons bekend en u heeft een opdracht ?

  BEL ONS 06 - 24 26 70 34 / 071-4076874
  OF info@katwijkexpress.nl

www.keizerspartycatering.nl

Verhuisdozen

Hoeveel verhuisdozen zijn nodig bij een gemiddelde verhuizing? Dat ligt aan het aantal kamers en aantal gezinsleden. Als je alleen woont in een 1 of 2 kamerwoning heb je gemiddeld 20 verhuisdozen nodig. Een klein gezin gebruikt al snel 40 tot 60 verhuisdozen.

Verhuisdozen

Verhuisplanning

Waar moet je wanneer aan denken?

 • Zo snel mogelijk mee beginnen
 • Vier tot twee weken voor de verhuizing
 • Laatste twee weken voor de verhuizing
 • Laatste paar dagen voor de verhuizing
 • Op de laatste dag en avond voor de verhuizing
 • Op de verhuisdag zelf
 • Bij aankomst in nieuwe woning
 • Na de verhuizing